Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014.) i Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99 i 38/09), Skupština Hrvatske udruge bespilotnih sustava, dana 14.05.2016. godine u Zagrebu, donijela je sljedeći

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE BESPILOTNIH SUSTAVA

CROATIAN UNMANNED SYSTEMS ASSOCIATION

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge;, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za Hrvatsku udrugu bespilotnih sustava.

Naziv, sjedište i područje djelovanja

Članak 2.

 • Hrvatska udruga bespilotnih sustava (u daljnjem tekstu HUBS ili Udruga) dobrovoljna je udruga koja se bavi unapređenjem sigurnosti u primjeni bespilotnih sustava.
 • Puni naziv udruge je: Hrvatska udruga bespilotnih sustava, a skraćeni naziv glasi: HUBS.
 • U međunarodnim odnosima rabi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Croatian Unmanned Systems Association, a skraćeni naziv glasi: CUSA.
 • Sjedište Udruge je u Zagrebu, a područje djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske i u inozemstvu.
 • Adresu Udruge utvrđuje Izvršni odbor.

Članak 3.

 • HUBS je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
 • HUBS je neprofitna pravna osoba.
 • HUBS može biti član bilo koje srodne organizacije u zemlji ili inozemstvu. Odluku o učlanjenju ili istupanju iz članstva donosi Skupština HUBS-a na prijedlog Izvršnog odbora.
 • Udruga djeluje na području tehničke kulture.

Javnost rada i izvješćivanje

Članak 4.

 • Rad HUBS-a je javan.
 • Javnost se može iznimno isključiti sa sjednica Skupštine ili sjednica Izvršnog odbora kada je to nužno radi zaštite podataka koji predstavljaju državnu, vojnu, službenu, poslovnu ili profesionalnu tajnu.
 • Službene obavijesti HUBS‐a oglašavaju se na web i/ili Facebook stranici Udruge.
 • U slučaju potrebe HUBS može svoje obavijesti proslijediti i putem sredstava javnog priopćavanja.

Zastupanje

Članak 5.

 • HUBS ima svojstvo pravne osobe.
 • HUBS zastupaju:
  1. predsjednik HUBS-a
  2. dopredsjednik HUBS-a, i
  3. tajnik HUBS-a.
 • Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Pečat udruge

Članak 6.

 • Pečat HUBS-a okruglog je oblika, veličine 50mm, uz čiji rub je ispisan naziv: HRVATSKA UDRUGA BESPILOTNIH SUSTAVA.
 • Pečat se čuva u prostorijama udruge.

CILJEVI I DJELATNOSTI HUBS-a

Članak 7.

Temeljni ciljevi HUBS-a su:

 1. promocija sigurne upotrebe bespilotnih sustava u Hrvatskoj i u svijetu
 2. unapređenje zakonodavnog okvira u RH u skladu sa napretkom tehnologije i svjetskim trendovima.

Članak 8.

Djelatnosti HUBS-a su:

 1. rad na postizanju i osiguranju optimalnih uvjeta za sigurnu primjenu bespilotnih sustava te sigurno izvršenje operacija;
 2. podizanje sigurnosti u operacijama bespilotnih sustava kroz organizaciju radionica i skupova;
 3. rad na definiranju i priznanju odgovarajućeg statusa zvanja operatera – pilota bespilotnog sustava;
 4. poticanje izrade, pribavljanje, prevođenje i organiziranje objavljivanja stručnih publikacija na temu bespilotnih sustava i primjene u ljudskom okruženju;
 5. unapređivanje profesionalne etike i skrb o poštivanju načela iste;
 6. pomoć članovima u rješavanju profesionalnih problema;
 7. zalaganje za osiguranje optimalnih uvjeta rada pilota bespilotnog sustava i njihovog neprestanog stručnog usavršavanja;
 8. suradnja s predstavnicima zrakoplovnih vlasti, drugim institucijama, društvima, organizacijama i pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 9. aktivno sudjelovanje u donošenju i izmjeni zakona i drugih primjenjivih propisa;
 10. korištenje ustavnih i zakonskih sredstava u zaštiti interesa svojih članova. ¸

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga može, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 1. edukacija u području djelatnosti Udruge
 2. organiziranje stručnih skupova i manifestacija
 3. novinsko-nakladnička djelatnost;
 4. izrada i prodaja suvenira;
 5. promotivne aktivnosti
 6. snimanje iz zraka
 7. obavljanje operacija bespilotnim sustavima i aktivnosti vezane za iste
 8. proizvodnja i distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa

ČLANSTVO

Članak 10.

 • Učlanjenje u HUBS je dragovoljno.
 • Član HUBS-a može postati svaka fizička i pravna osoba koja želi doprinositi ostvarenju ciljeva HUBS-a i prihvaća odredbe Statuta.
 • Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Popis članova udruge vodi Tajnik ili druga osoba po odluci Predsjednika Udruge.

Članak 11.

Postoje tri kategorije članova Udruge:

 • 1) pridruženi
 • 2) redoviti
 • 3) počasni

Članak 12.

 • Pridruženim članom udruge postaje se predajom popunjene pristupnice u papirnatom ili elektronskom obliku nakon 31. svibnja 2016.
 • Redoviti članovi su svi oni pripremljeni odlukom Izvršnog odbora koji su svoju pristupnicu u elektronskom ili papirnatom obliku predali prije 1. lipnja 2017.
 • Redovitim članom mogu postati punoljetni pridruženi članovi nakon najmanje godine dana članstva i dvije uplaćene godišnje članarine. Redovitim članom HUBS­a postaje se na temelju pisanog zahtjeva za prijem u redovno članstvo, a odluku o prijemu donosi Izvršni odbor na svojoj idućoj sjednici.
 • Počasni član postaje se odlukom Skupštine HUBS. Počasni članovi imenuju se iz reda fizičkih osoba posebno zaslužnih za ostvarivanje ciljeva HUBS-a.

OBAVEZE I PRAVA ČLANOVA HUBS-A

Članak 13.

Obveze članova HUBS­a su:

 1. u obavljanju djelatnosti HUBS-a, poštivati Ustav i zakone
 2. pridržavati se Statuta HUBS-a i pod-statutarnih akata;
 3. poštivati i provoditi odluke Skupštine i drugih tijela HUBS-a;
 4. čuvati čast, ugled i interes profesije i HUBS-a;
 5. redovito plaćati članarinu;
 6. čuvati imovinu HUBS­a.

Članak 14.

Prava članova HUBS-a su:

 1. da neposredno sudjeluju u aktivnostima udruge na svim razinama, te da svojim prijedlozima potiču različite djelatnosti u okviru ciljeva HUBS­a;
 2. da odlučuju o aktivnostima u djelovanju udruge;
 3. redoviti članovi biraju predstavnike u tijela HUBS‐a.
 4. redoviti članovi mogu biti birani u tijela HUBS­a
 5. da daju mišljenja o radu HUBS‐a i njegovih tijela;
 6. da budu redovito obavještavani o radu HUBS-a i njegovih tijela;
 7. koriste sve koristi koje proizlaze iz članstva u udruzi;
 8. da zahtijevaju od Suda časti odluku o povredi časti i ugleda profesije člana Udruge;

Članak 15.

Iznos članarine kao i način plaćanja, određuje Skupština HUBS-a

Članak 16.

Članstvo u HUBS–u prestaje:

 1. izričitom izjavom volje u pisanom obliku;
 2. isključenjem zbog teže povrede članskih obveza (Članak 13.)
 3. smrću člana.
 4. prestankom postojanja HUBS-a
 5. neplaćanjem članarine za prošlu godinu (ukoliko je plaćanje članarine propisano za tu kategoriju članstva)

STEGOVNI POSTUPAK

Članak 17.

 • Bilo koji član ili tijelo HUBS-a mogu pisanim prijedlogom predložiti pokretanje stegovnog postupka protiv člana koji je povrijedio članske obveze (Članak 13.)
  1. nepoštivanje odredaba Statuta
  2. nepoštivanje odluka tijela upravljanja HUBS-a
  3. neizvršavanje preuzetih obveza
  4. nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta HUBS-u
  5. kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja HUBS-a
  6. nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom HUBS
  7. narušavanje ugleda HUBS
 • Odluku o pokretanju stegovnog postupka donosi Sud časti HUBS-a.
 • Lakšom povredom članskih obveza (Članak 17 stavci a, b i c) Statuta smatraju se one koje nisu dovele do posljedica po ugled, čast i dostojanstvo zanimanja i djelatnosti HUBS-a ili do znatnije materijalne štete za Udrugu.
 • Težom povredom smatra se povreda članskih obveza (Članak 17 stavci d, e, f, g) kojom je narušen ugled, čast i dostojanstvo zanimanja i djelatnosti HUBS-a ili je prouzročena znatnija materijalna šteta Udruzi-
 • Opetovana lakša povreda unutar roka od dvije godine od izricanja stegovne mjere smatra se težom povredom.

Članak 18.

 • Stegovni postupak provodi se pred Sudom časti HUBS-a.
 • U stegovnom postupku Sud časti može izreći ove mjere:
  1. za lakšu povredu članskih obveza:
   1. opomena;
   2. javna opomena.
  2. za težu povredu članskih obveza mogu se izreći ove stegovne mjere:
   1. isključenje iz članstva na određeno vrijeme, ali najduže do dvije godine;
   2. trajno isključenje iz članstva.

Članak 19.

Članu protiv kojeg se vodi stegovni postupak mora se osigurati pravo na usmenu ili pisanu obranu.

Članak 20.

 • Protiv odluke Suda časti, član kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo pisanog prigovora u roku od trideset dana od dana primitka pisane odluke Skupštini HUBS-a.
 • Odluka Skupštine HUBS-a je konačna.

TIJELA HUBS­-a

Članak 21.

Tijela HUBS­a su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Sud časti

Skupština HUBS­-a

Članak 22.

Skupština HUBS­-a je najviše je tijelo Udruge, a čine je svi redoviti članovi HUBS­-a. Skupština HUBS­-a:

 1. donosi, mijenja i dopunjuje Statut i druge akte HUBS­-a
 2. donosi odluku o prestanku rada HUBS­-a
 3. bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika HUBS­-a, i sve druge članove tijela HUBS-a;
 4. donosi financijski plan i usvaja završni račun HUBS­-a
 5. raspravlja i donosi zaključke o izvješćima svojih tijela
 6. utvrđuje visinu članarine za sve kategorije članstva predviđene statutom
 7. utvrđuje smjernice za rad Izvršnog odbora HUBS­a
 8. odlučuje o članstvu HUBS­a u drugim udrugama u RH i inozemstvu
 9. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Statutom
 10. imenuje i opoziva likvidatora
 11. odlučuje o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge)
 12. odlučuje po prigovoru protiv odluke Suda časti

Redovna godišnja skupština

Članak 23.

 • Redovna godišnja skupština saziva se jednom godišnje.
 • Pisani poziv članovima skupštine upućuje se elektroničkom poštom najmanje petnaest dana prije održavanja skupštine.
 • Redovnu Skupštinu saziva Izvršni odbor koji određuje vrijeme i mjesto održavanja i prijedlog dnevnog reda skupštine.
 • U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Izvanredna skupština

Članak 24.

 • Izvanredna skupština saziva se po ukazanoj potrebi. Saziva ju Izvršni odbor HUBS-a na vlastitu inicijativu, ili pisani zahtjev najmanje 15% ukupnog broja redovitih članova HUBS-a.
 • U zahtjevu za sazivanje izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi za sazivanje, te pitanja i teme zbog kojih se predlaže sazivanje izvanredne skupštine.
 • Izvršni odbor je dužan zakazati datum i održati izvanrednu skupštinu unutar roka od šezdeset dana od primitka pisanog zahtjeva za sazivanje izvanredne skupštine, te predložiti dnevni red. Pisani poziv članstvu upućuje se elektroničkom poštom najmanje 15 dana prije održavanja Izvanredne skupštine.
 • Ukoliko Izvršni odbor u ovom roku ne sazove izvanrednu skupštinu, istu može sazvati podnositelj zahtjeva.
 • Izvanredna skupština raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Rad Skupštine

Članak 25.

 • Skupštinom predsjeda Predsjednik Udruge, Dopredsjednik ili neki drugi član (osim Tajnika) po ovlasti Izvršnog odbora.
 • Ukoliko skupštini prisustvuje, zapisničar je Tajnik Udruge, a u njegovoj odsutnosti osoba koju imenuje predsjedavajući Skupštine.
 • O tijeku skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsjedatelj Skupštine i zapisničar. Ukoliko Skupština smatra potrebnim može imenovati do dva dodatna ovjerovitelja zapisnika.
 • Zapisnici skupštine trajno se čuvaju.

Glasovanje

Članak 26.

 • Skupština HUBS donosi pravovaljane odluke ako je na skupštini nazočno najmanje 15% ukupnog broja redovitih članova HUBS-a.
 • Odluke Skupštine HUBS-a donose se većinom glasova nazočnih.
 • Odluka o donošenju, mijenjanju i dopuni Statuta, te odluka o prestanku rada HUBS‐a donosi se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih.
 • Glasovanje na Skupštini može biti javno i tajno.
 • Ako je glasovanje tajno, Izvršni odbor dužan je prirediti glasački materijal, te ga dostaviti predsjedavajućem Skupštine.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor je izvršno tijelo skupštine HUBS‐a, čiji je djelokrug rada:

 1. provođenje odluka skupštine HUBS-a;
 2. rukovođenje, koordinacija i poticanje rada HUBS‐a u razdoblju između dvije Skupštine;
 3. utvrđivanje prijedloga financijskog plana i završnog računa;
 4. sazivanje redovne ili izvanredne skupštine HUBS-a
 5. podnošenje izvješća skupštini o svom radu i predlaganje smjernica rada HUBS-a;
 6. utvrđivanje prijedloga Statuta, te prijedloga izmjena i dopuna Statuta i drugih akata HUBS-a;
 7. raspravljanje o prijedlozima upravljanja imovinom HUBS-a;
 8. organiziranje i provođenje suradnje s drugim organizacijama, ustanovama, udrugama i pojedincima;
 9. odlučuje o prijemu novih redovitih članova HUBS‐a, te predlaže Skupštini prijem počasnih članova HUBS-a.
 10. obavljanje ostalih poslova u skladu sa Statutom i drugim aktima HUBS-a.

Članak 28.

 • Izvršni odbor se sastoji od 9 članova.
  1. Predsjednik HUBS­a; po položaju je predsjednik Izvršnog odbora
  2. Dopredsjednik HUBS-a; po položaju
  3. 7 članova po izboru skupštine, a na prijedlog Predsjednika HUBS-a
 • Članovi Izvršnog odbora između sebe biraju Tajnika ukoliko ga nije izabrala Skupština
 • Izvršni odbor odgovara za svoj rad Skupštini HUBS-a kojoj je dužan podnositi izvješća svom radu.
 • Članovi Izvršnog odbora ne mogu istodobno biti i članovi Suda časti.

Članak 29.

 • Predsjednik HUBS-a predlaže članove Izvršnog odbora, a Skupština ih potvrđuje.
 • Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine.
 • Po isteku mandata članova Izvršnog odbora, isti mogu biti ponovo birani.
 • U slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti izabranog člana Izvršnog odbora ili njegove ostavke, Predsjednik će imenovati drugog člana, čiji mandat traje do isteka mandata Izvršnog odbora u koji je biran.

Članak 30.

 • Izvršni odbor bira blagajnika
 • Blagajnik može biti imenovan izvan kruga članova Izvršnog odbora, ali mora biti redoviti član Udruge.
 • Izvršni odbor može Tajniku povjeriti obavljanje poslova Blagajnika.
 • Blagajnik se brine o:
  1. redovitom podmirivanju financijskih obveza Udruge
  2. prikupljanju članarine i drugih prihoda Udruge
  3. suradnji s knjigovodstvenim servisom

Članak 31.

 • Izvršni odbor radi i odlučuje u sjednicama.
 • Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora
 • Sjednice Izvršnog odbora se mogu održavati pomoću sredstava elektroničke komunikacije.
 • Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora kao reakciju na pisani zahtjev šest članova Izvršnog odbora, najkasnije u roku od trideset dana od primitka zahtjeva, a ako to ne učini, sjednicu Izvršnog odbora može sazvati podnositelj zahtjeva.

Članak 32.

 • Sjednicama predsjedava predsjednik HUBS­-a, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik HUBS­a ili drugi član Izvršnog odbora koji ima ovlaštenje Izvršnog odbora.
 • Rad Izvršnog odbora je javan, osim u slučaju iz čl. 4. st. 2. ovog Statuta.
 • Zapisnik na sjednicama Izvršnog odbora vodi Tajnik Udruge ili druga osoba koju odredi predsjedavajući sjednicom.

Glasovanje

Članak 33.

 • Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje dvije trećine njegovih članova.
 • Odluke se donose većinom glasova svih nazočnih članova.

PREDSJEDNIK HUBSA

Članak 34.

 • Predsjednik HUBS-a zastupa HUBS u zemlji i inozemstvu, a po svojoj funkciji je i predsjednik Izvršnog odbora.
 • Predsjednik HUBS-a:
  1. potiče suradnju s drugim udrugama i institucijama u okviru djelatnosti HUBS­-a;
  2. provodi zaključke Skupštine i Izvršnog odbora HUBS­-a;
  3. podnosi izvješća o radu Izvršnog odbora i HUBS­-a skupštini HUBS­-a;
  4. saziva i priprema sjednice Izvršnog odbora;
  5. nadzire poštivanje odredbi Statuta HUBS­-a i Zakona;
  6. odobrava isplatu u granicama ovlaštenja danih od Izvršnog odbora u skladu s Pravilnikom o financijskom poslovanju (ukoliko postoji);
  7. predlaže skupštini članove izvršnog odbora
  8. dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
  9. obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Izvršni odbor.

Članak 35.

 • Predsjednika HUBS­-a bira i opoziva Skupština i za svoj rad odgovoran je Skupštini.
 • Predsjednik HUBS­-a bira se na mandat od dvije godine.
 • Istekom mandata predsjednika, isti može biti ponovno biran.
 • Predsjednika HUBS­-a zamjenjuje dopredsjednik HUBS­-a.

Članak 36.

 • Ako ima dva ili više kandidata, glasovanje je tajno, u suprotnom, glasovanje je javno.
 • Za predsjednika HUBS­-a izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova.
 • Ako ima više od dva kandidata za dužnost predsjednika, a niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova iz stavka 3. ovog članka, u drugi krug izbora idu ona dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.
 • U drugom krugu glasovanja izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova nazočnih članova Skupštine.

DOPREDSJEDNIK HUBS­-A

Članak 37.

Dopredsjednik HUBS­-a:

 1. u slučaju spriječenosti zamjenjuje predsjednika HUBS­-a u svim pravima i dužnostima;
 2. obavlja i druge poslove kojemu povjere Skupština ili Izvršni odbor;
 3. mandat dopredsjednika HUBS­-a traje dvije godine.
 4. bira ga i opoziva Skupština na prijedlog Predsjednika.

TAJNIK HUBS­-A

Članak 38.

Tajnik HUBS­-a:

 1. vodi zapisnik o sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine te ga dostavlja članstvu na uvid;
 2. prati knjigovodstveno stanje HUBS­-a;
 3. prati vraćanje pozajmljenih sredstava;
 4. čuva dokumentaciju i pečat HUBS­-a;
 5. vodi administrativno poslovanje HUBS­-a;
 6. izrađuje prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda;
 7. obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Izvršni odbor;
 8. mandat tajnika HUBS–traje dvije godine.

LIKVIDATOR

Članak 39.

 • Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator može i ne mora biti članom Udruge.
 • Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

SUD ČASTI

Članak 40.

 • Sud časti je tijelo HUBS­-a koje pokreće i vodi stegovni postupak.
 • Sud časti sastoji se od tri člana koje bira redovna godišnja Skupština HUBS­-a na razdoblje od četiri godine. Članovi Suda časti na prvoj sjednici biraju između sebe predsjednika. Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova.
 • Sud časti odgovoran je Skupštini HUBS­-a i njoj podnosi pismeno izvješće o svom radu.
 • U slučaju da izabrani član Suda časti nije u mogućnosti obavljati povjerenu dužnost, Sud časti će na upražnjeno mjesto, najviše do jedne trećine članova, kooptirati drugog člana, kojega mora potvrditi Skupština HUBS na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.

OPOZIV ČLANOVA TIJELA

Članak 41.

Skupština može razriješiti i prije isteka mandata predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članove Izvršnog odbora HUBS-a i Suda časti.

STJECANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE

Članak 42.

Prihodi HUBS-a čine:

 1. članarina;
 2. obavljanjem djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi
 3. prihodi koji proistječu iz djelatnosti imovine HUBS-a;
 4. dobrovoljni prilozi i darovi članova i trećih osoba;
 5. financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
 6. ostali prihodi u skladu sa Zakonom.

Članak 43.

 • Za svoje obveze HUBS odgovara cijelom svojom imovinom skladu sa Zakonom.
 • U materijalno-financijskom poslovanju HUBS predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik ili drugi član Izvršnog odbora kojeg Izvršni odbor ovlasti.
 • Financijsko poslovanje obavlja se preko vlastitog žiro-računa.
 • Materijalnim sredstvima upravlja i raspolaže Izvršni odbor, a nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem obavlja Skupština.

Članak 44.

Svi prihodi i imovina koju HUBS ostvari temeljem svoga poslovanja predstavljaju imovinu HUBS-a i mogu se koristiti isključivo za unapređenje djelatnosti HUBS-a u skladu s odredbama Statuta.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 45.

 • Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
 • Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 46.

 • Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
 • U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.
 • U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
 • U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Izvršnog odbora
 • U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Izvršni odbor ga je dužan razriješiti tako da zaštiti interes Udruge.

PRESTANAK POSTOJANJA HUBS-a

Članak 47.

HUBS prestaje postojati:

 1. odlukom redovne ili izvanredne Skupštine;
 2. u slučajevima predviđenim Zakonom.

Članak 48.

U slučaju prestanka postojanja HUBS-a, a nakon namirenja vjerovnika eventualnih troškova sudskog i drugih postupaka, preostala imovina predat će se Hrvatskom Zrakoplovnom Savezu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

 • Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovitih članova udruge.
 • Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Izvršnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
 • Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.
 • Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština HUBS-a.

Članak 50.

 • U slučaju nesuglasja bilo kojeg akta HUBS-a sa Statutom HUBS-a, primjenjivat će se Statut HUBS-a.
 • Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština, a između njenih sjednica Izvršni odbor.
 • Za tumačenje drugih akata Udruge nadležan je Izvršni odbor
 • O svim proceduralno statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Izvršni odbor

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 14. svibnja 2016.

Predsjednik HUBS-a

Davor Crnogorac