Tijela udruge

Tijela HUBS-­a su: Skupština, Izvršni odbor i Sud časti.

Skupština

Skupština HUBS­-a najviše je tijelo Udruge, a čine je svi redoviti članovi HUBS­-a.

Skupština HUBS-­a donosi, mijenja i dopunjuje Statut i druge akte HUBS­-a, donosi odluku o prestanku rada HUBS-a, bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika HUBS-a kao i sve druge članove tijela HUBS-a, donosi financijski plan i usvaja završni račun HUBS-a, raspravlja i donosi zaključke o izvješćima svojih tijela, utvrđuje visinu članarine za sve kategorije članstva predviđene statutom, utvrđuje smjernice za rad Izvršnog odbora HUBS­a, odlučuje o članstvu HUBS­a u drugim udrugama u RH i inozemstvu, odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Statutom, imenuje i opoziva likvidatora, odlučuje o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge), odlučuje po prigovoru protiv odluke Suda časti.

Postoji dvije vrste skupština propisane Statutom HUBS-a i to:

  • Redovna godišnja skupština
  • Izvanredna skupština.

Skupštinom predsjeda Predsjednik Udruge, Dopredsjednik ili neki drugi član (osim Tajnika) po ovlasti Izvršnog odbora. Skupština HUBS donosi pravovaljane odluke, ako je na skupštini nazočno najmanje 15% ukupnog broja redovitih članova HUBS-a. Odluke Skupštine HUBS-a donose se većinom glasova nazočnih. Odluka o donošenju, mijenjanju i dopuni Statuta te odluka o prestanku rada HUBS‐a donosi se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih.

Izvršni odbor

Izvršni odbor se sastoji od 9 članova. Članovi izvršnog odbora su:

  • Predsjednik HUBS­a po položaju je predsjednik Izvršnog odbora,
  • Dopredsjednik HUBS-a po položaju i
  • 7 članova po izboru skupštine, a na prijedlog Predsjednika HUBS-a.

Vodstvo HUBS-a za mandat 2016.-2018. godine

Članovi Izvršnog odbora između sebe biraju Tajnika ukoliko ga nije izabrala Skupština. Izvršni odbor odgovara za svoj rad Skupštini HUBS-a kojoj je dužan podnositi izvješća svom radu. Članovi Izvršnog odbora ne mogu istodobno biti i članovi Suda časti. Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Izvršni odbor radi i odlučuje u sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora.

Sud časti

Sud časti je tijelo HUBS­a koje pokreće i vodi stegovni postupak.

Sastoji se od tri člana koje bira redovna godišnja Skupština HUBS-­a na razdoblje od četiri godine. Članovi Suda časti na prvoj sjednici biraju između sebe predsjednika. Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova, odgovoran je Skupštini HUBS-­a i njoj podnosi pismeno izvješće o svom radu. U slučaju da izabrani član Suda časti nije u mogućnosti obavljati povjerenu dužnost, Sud časti će na upražnjeno mjesto, najviše do jedne trećine članova, kooptirati drugog člana, kojega mora potvrditi Skupština HUBS-a na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.