Zakoni i pravilnici

Treba naglasiti razliku između letenja bespilotnim sustavima i snimanja s istih. U Hrvatskoj postoje dva ključna akta, a to su: Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 49/15) i Uredba o snimanju iz zraka (NN 130/12).

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova

Prema Pravilniku, bespilotni zrakoplov je zrakoplov namijenjen izvođenju letova bez pilota u zrakoplovu, koji je ili daljinski upravljan ili programiran i autonoman. Treba izdvojiti pojam: zrakoplovni model koji predstavlja bespilotni zrakoplov isključivo namijenjen za potrebe rekreacije i sporta.

Prije svega treba reći kako ovim pravilnikom nisu obuhvaćene bespilotne letjelice teže od 150 kilograma. Također, dozvoljene su za korištenje letjelice koje ne mogu postići kinetičku energiju veću od 79 J, kao i sve letjelice ukoliko se koriste u zatvorenom prostoru. Sva pravila ovog pravilnika direktno se odnose na letjelice s civilnom primjenom, kada je riječ o korištenju letjelica u državne svrhe tada se odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju.

Člankom 3 Pravilnika klasificiraju se bespilotni zrakoplovi obzirom na operativni masu (OM) i to na:

  1. Klasa 5: do 5 kilograma,
  2. Klasa 25: od 5 kilograma do 25 kilograma,
  3. Klasa 150: od 25 kilograma do i uključujući 150 kilograma.

Prema 4. članku Pravilnika klasifikacija područja letenja u odnosu na izgrađenost, naseljenost i prisutnost ljudi, područja letenja dijele se na 4 klase:

  1. Područje u kojem nema izdignutih građevina ili objekata i u kojem nema ljudi.
  2. Područje u kojem postoje pomoćni gospodarski objekti ili građevine koje nisu namijenjene za boravak ljudi i u kojem ne žive ljudi.
  3. Područje u kojem postoje građevine ili objekti primarno namijenjeni za stanovanje, poslovanje ili rekreaciju
  4. Područje uskih urbanih zona (središta gradova, naselja i mjesta).

kategorijeLetackihOperacija
Kategorije letačkih operacija određene razinom rizika koji njihovo izvođenje predstavlja za okolinu.

Let bespilotnim zrakoplovom se mora odvijati danju te tijekom leta minimalna udaljenost bespilotnog zrakoplova od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih zrakoplova, cesta, željezničkih pruga, vodenih putova ili dalekovoda ne smije biti manja od 30 metara. Let bespilotnog zrakoplova uvijek se mora odvijati unutar vidnog polja rukovoditelja te na udaljenosti ne većoj od 500 m. Minimalna udaljenost bespilotnog zrakoplova od skupine ljudi je 150 metara, a od aerodroma 3 km.

Člankom 12 Pravilnika definirano je da se let korištenjem sustava za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV) smije izvoditi isključivo zrakoplovnim modelom te Rukovatelj smije izvoditi let samo u pratnji pridruženog promatrača.

Letačke operacije kategorije A i B smije izvoditi operator ako je dostavio odgovarajuću izjavu Agenciji, kategorije C ako je izradio operativni priručnik i dostavio izjavu te kategorije D ako je prethodno ishodio odobrenje Agencije.

Poveznice:

Uredba o snimanju iz zraka

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti koje pravne i/ili fizičke osobe moraju ispuniti kako bi mogle snimati iz zraka kopnena područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj, razvijati, umnožavati i/ili objavljivati snimljene materijale, postupke i uvjete pod kojima je dopušteno iznositi snimke iz zraka iz Republike Hrvatske te proceduru i način pregledavanja snimaka prije njihovog korištenja.

Člankom 3. Uredbe definirano je kako je snimanje iz zraka je posebna operacija radova iz zraka kod koje se koristi uređaj za snimanje koji se nalazi na ili u zrakoplovu, osim snimanja koje obavljaju putnici u zrakoplovu osobnim uređajima za snimanje sa svojih putničkih sjedišta. Snimati iz zraka, područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe, mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za snimanje iz zraka. Uredba jasno definira kako operator zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka mora imati važeću svjedodžbu za radove iz zraka i u operativnim specifikacijama navedeno odobrenje za snimanje iz zraka, ili drugo odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u skladu s propisima koji reguliraju zračni promet.

Odobrenje za sve tuzemne pravne i fizičke osobe za snimanje ili razvijanje izdaje Državna geodetska uprava za svako pojedinačno snimanje i ono se može izdati najviše za razdoblje od 3 mjeseca. Inozemne pravne i fizičke osobe moraju prethodno pribaviti suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Temeljem članka 9 Uredbe pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za snimanje ili razvijanje zračnih snimki, dužne su zračne snimke, prije uporabe dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku 8 dana od završetka snimanja. U slučaju da snimanje nije izvršeno iste su dužne o tome obavijestiti Državnu geodetsku upravu najkasnije u roku 8 dana od isteka odobrenja.

Državna geodetska uprava i ministarstvo nadležno za poslove obrane će zajednički osnovati Povjerenstvo koje će pregledati zračne snimke i u roku 15 dana od dana dostave originalnih i kompletnih zračnih snimaka odrediti koji se snimci smiju koristiti.

Važno je i naglasiti kako pravne i fizičke osobe smiju umnožavati, objavljivati ili iznositi zračne snimke iz Republike Hrvatske samo nakon pribavljenog odobrenja Državne geodetske uprave.

Poveznice:

Izvornik:

Gašparović, Mateo; Gajski, Dubravko (2015): Bespilotni sustavi za zračno snimanje – propisi i regulativa,  Geodetska politika za budućnost, Racetin, Ivana (ur.), Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, str.  56-61.

Pravilnici o bespilotnim zrakoplovima u ostalim državama

Srbija:

http://www.cad.gov.rs/docs/regulativa/Pravilnik%20o%20bespilotnim%20vazduhoplovima%20%28Sl%20glasnik%20RS,%20broj%20108-15%29.pdf

Crna Gora: Sistemi bespilotnih vazduhoplova:
Izjava u skladu sa pravilnikom o sistemima bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela
Zahtjev za odobrenje letačkih operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova
Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovaoca sistema bespilotnog vazduhoplova

Bosna i Hercegovina

Dok ne donese poseban propis kojim će biti regulirana upotreba zrakoplovnih sistema na daljinsko upravljanje u zračnom propstoru BiH, BHDCA podsjeća da je njihova upotreba regulirana Pravilnikom o odobravanju letova i Naredbom o pravilima letenja, u skladu sa odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH.