Tijela HUBS-­a su: Skupština, Izvršni odbor i Sud časti.

Skupština

Skupština HUBS­-a najviše je tijelo Udruge, a čine je svi redoviti članovi HUBS­-a.

Skupština HUBS-­a donosi, mijenja i dopunjuje Statut i druge akte HUBS­-a, donosi odluku o prestanku rada HUBS-a, bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika HUBS-a kao i sve druge članove tijela HUBS-a, donosi financijski plan i usvaja završni račun HUBS-a, raspravlja i donosi zaključke o izvješćima svojih tijela, utvrđuje visinu članarine za sve kategorije članstva predviđene statutom, utvrđuje smjernice za rad Izvršnog odbora HUBS­a, odlučuje o članstvu HUBS­a u drugim udrugama u RH i inozemstvu, odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Statutom, imenuje i opoziva likvidatora, odlučuje o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge), odlučuje po prigovoru protiv odluke Suda časti.

Postoji dvije vrste skupština propisane Statutom HUBS-a i to:

 • Redovna godišnja skupština
 • Izvanredna skupština.

Skupštinom predsjeda Predsjednik Udruge, Dopredsjednik ili neki drugi član (osim Tajnika) po ovlasti Izvršnog odbora. Skupština HUBS donosi pravovaljane odluke, ako je na skupštini nazočno najmanje 15% ukupnog broja redovitih članova HUBS-a. Odluke Skupštine HUBS-a donose se većinom glasova nazočnih. Odluka o donošenju, mijenjanju i dopuni Statuta te odluka o prestanku rada HUBS‐a donosi se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih.

Izvršni odbor

Izvršni odbor se sastoji od 7 članova. Članovi izvršnog odbora su:

 • Predsjednik HUBS­a po položaju je predsjednik Izvršnog odbora,
 • Dopredsjednik HUBS-a po položaju i
 • 5 članova po izboru skupštine, a na prijedlog Predsjednika HUBS-a.

Vodstvo HUBS-a za mandat 2022.-2024. godine

 1. Dario Finderle, predsjednik
 2. Davor Crnogorac, dopredsjednik
 3. Hrvoje Sremić, tajnik
 4. Nada Finderle
 5. Neven Šosterič
 6. Ivan Vidaković
 7. Tihomir Šašić
 8. Dražen Sočec

Članovi Izvršnog odbora između sebe biraju Tajnika ukoliko ga nije izabrala Skupština. Izvršni odbor odgovara za svoj rad Skupštini HUBS-a kojoj je dužan podnositi izvješća svom radu. Članovi Izvršnog odbora ne mogu istodobno biti i članovi Suda časti. Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Izvršni odbor radi i odlučuje u sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora.

Sud časti

Sud časti je tijelo HUBS­a koje pokreće i vodi stegovni postupak.

Sastoji se od tri člana koje bira redovna godišnja Skupština HUBS-­a na razdoblje od četiri godine. Članovi Suda časti na prvoj sjednici biraju između sebe predsjednika. Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova, odgovoran je Skupštini HUBS-­a i njoj podnosi pismeno izvješće o svom radu. U slučaju da izabrani član Suda časti nije u mogućnosti obavljati povjerenu dužnost, Sud časti će na upražnjeno mjesto, najviše do jedne trećine članova, kooptirati drugog člana, kojega mora potvrditi Skupština HUBS-a na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.