Važeći zakoni, pravilnici, uredbe i druge regulative koje se odnose na bespilotne zrakoplove,
snimanje iz zraka i korištenje zračnog prostora.

 

  1. Provedbena uredba komisije (EU) 2019/947
  2. Pravilnik o letenju zrakoplova NN br. 32/2018 i Pravilnik o letenju zrakoplova NN br. 10/2021
  3. Provedbena uredba EU br. 923/2012 
  4. Provedbena uredba EU br. 376/2014
  5. Zakon o zračnom prometu
  6. Uredba o snimanju iz zraka (u slučaju snimanja iz zraka)
  7. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

 

 

Pravilnici o bespilotnim zrakoplovima u ostalim državama

Srbija:

http://www.cad.gov.rs/docs/regulativa/Pravilnik%20o%20bespilotnim%20vazduhoplovima%20%28Sl%20glasnik%20RS,%20broj%20108-15%29.pdf

Crna Gora: Sistemi bespilotnih vazduhoplova:
Izjava u skladu sa pravilnikom o sistemima bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela
Zahtjev za odobrenje letačkih operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova
Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovaoca sistema bespilotnog vazduhoplova

Bosna i Hercegovina

Dok ne donese poseban propis kojim će biti regulirana upotreba zrakoplovnih sistema na daljinsko upravljanje u zračnom propstoru BiH, BHDCA podsjeća da je njihova upotreba regulirana Pravilnikom o odobravanju letova i Naredbom o pravilima letenja, u skladu sa odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH.

SAD

Masters List of Drone Laws